VEDTÆGTER

FOR GRUNDEJERFORENINGEN

”BORNHOLM”

stiftet den 07.09.1969

 

 

§ 1  NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Bornholm”. Dens hjemsted er Overby Lyng, 4583 Sjællands Odde.

 

§ 2  MEDLEMSKREDS

De til enhver tid værende ejere af parceller udstykket af ”I/S Strandgårdens udstykning”, skal jævnfør deklarationerne være medlem af ovennævnte forening. Enhver grundejer er samtidig med erhvervelsen af grunden eller retten til denne umiddelbart underkastet foreningens vedtægter, således som disse er eller bliver lovligt vedtagne eller forandrede. Når en grundejer ophører med at være ejer, er han/hun samtidig ophørt med at være medlem af foreningen. Han/hun kan da ikke gøre noget som helst krav gældende mod foreningen, idet den nye ejer indtræder i tidligere ejers eller brugers rettigheder og forpligtelser.

Udover nuværende medlemmer kan andre optages efter en generalforsamlingsbeslutning.

 

§ 3  EJERSKIFTE, FLYTNING

Ejerskifte meddeles skriftligt til kassereren senest 3 uger efter overtagelse.

Bopælsændring meddeles på samme måde senest 14 dage efter flytning.

 

§ 4  Formål

Foreningens formål er, at varetage grundejernes fælles interesser, herunder almindelig vedligeholdelse og administration af veje, stier, fællesareal og strandområdet.

 

§ 5  DRÆN

Anlæg og vedligeholdelse af afvandingssystemer bekostes af de grundejere, der benytter dem og i forhold til hver enkelts nytte og interesse. Tvivlspørgsmål afgøres efter vandløbslovens almindelige bestemmelser uden udgifter for foreningen.

 

§ 6  LANDLIGGERKONTAKTUDVALG

Foreningen er medlem af ”S.A.G.T”  ”Sammenslutningen af Grundejerforeninger i  Trundholm Kommune og her igennem repræsenteret i kommunens ”Landliggerkontakt-udvalg”.

 

§ 7  FÆLLESUDGIFTER

Udgifter til fælles anliggender fordeles med én del pr. parcel.

 

§ 8 INDSKUD, KONTINGENT

Ved indmeldelse betales indskud som fastsat af generalforsamlingen, der også fastsætter det årlige kontingent.

Kontingent forfalder 1. juli og skal være betalt inden udgangen af september måned samme år.

Opkrævning af kontingent foretages via anerkendt indbetalingsordning, vedtaget af bestyrelsen. I muligt omfang benyttes PBS. Kvittering fra foreningen for betalt kontingent, er gyldigt medlemskort.

Nye ejere betaler nyt indskud.

Restancer kan overgives til inkasso uden udgifter for foreningen.§ 9  GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt på Sjællands Odde en lørdag eller søndag i juni måned.

Adgang til generalforsamlingen har kun restancefri medlemmer med ægtefælle eller samlever/ske.

Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel og skal indeholde en dagsorden samt være bilagt foreningens reviderede regnskab og lovligt indsendt forslag.

Ethvert restancefrit medlem har stemmeret i alle afstemninger. Er et medlem ikke til stede har ægtefælle eller samlever/ske stemmeret.

Et medlem kan ligeledes lade fuldmyndigt barn eller andet medlem stemme ved fuldmagt.

Et medlem kan stemme ved fuldmagt for højst 2 andre medlemmer.

 

 

§ 10 DAGSORDEN

Ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter på dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent.

2.   Beretning.

3.   Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4.   Indkomne forslag.

5.   Fastlæggelse af indskud og kontingent. (Eventuelt bilagt råbudget for det kommende

      regnskabsår navnlig i forbindelse med evt. kontingentforhøjelse).

6.   Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter.

7.   Valg af revisor og suppleanter.

8.   Eventuelt.

 

§ 11  FORSLAG

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og må være formanden i hænde senest 01. Maj.

Forslagsstiller/ne skal selv være til stede på generalforsamling og motivere sit/deres forslag. I modsat fald kan forslaget bortfalde.

 

§ 12  ORDINÆR GENERALFORSAMLIING

Foreningens lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et stemmeberettiget medlem forlanger skriftlig afstemning.

Til vedtagelse af forslag kræves almindeligt flertal.

Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generelforsamlingen samt at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt forslaget om vedtægtsændring er blevet vedtaget på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede, uden at den nødvendige majoritet har været repræsenteret på generalforsamlingen, afholdes ny generalforsamling inden tre uger og på denne kan forslaget om vedtægtsændring, uanset antallet af de repræsenterede, stemmeberettigede medlemmer, vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 13  ORDINÆR OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af og blandt de fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 14  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning fra mindst 25 % af stemmeberettigede medlemmer, der alle underskriver anmodning med stillet dagsorden. Den sendes til formanden. Han indkalder derefter til ekstraordinær generalforsamling på et for årstiden belejligt sted senest 3 uger efter anmodningens modtagelse. Udebliver nogen af underskriverne, kan den ekstraordinære generalforsamling undlade at behandle dagsordenen.

Hvis anmodningens dagsorden eller den påfølgende afstemning går noget bestyrelsesmedlems synspunkter imod, kan den/de pågældende  nedlægge sit/deres mandat, hvorefter suppleanter tiltræder. Er der ikke tilstrækkelig antal suppleanter, eller ønsker disse ikke at indtræde i bestyrelsen, vælges nye medlemmer.

 

 

§ 15  BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

Formand, næstformand, sekretær, kasserer og yderligere 3 medlemmer.

Formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige år, de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

Et bestyrelsesmedlem er formand for broudvalget, et er formand for bådelauget, og et er formand for udvalget vedrørende vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer.

Endvidere vælges 2 suppleanter hvert år for eet år.

På ulige år vælges en revisor.

Hvert år vælges 2 revisorsuppleanter for et år.

Genvalg kan i alle tilfælde finde sted.

 

 

§ 16  BESTYRELSESMØDER

Udebliver et bestyrelsesmedlem uden anmeldt frafald fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, indkaldes suppleanter i den rækkefølge de pågældende er valgt.

Suppleanter er, uanset hvem de har suppleret, altid på valg ved første generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

§ 17 BESTYRELSENS ARBEJDE

Bestyrelsen varetager medlemmernes fælles  interesser og påser overholdelse af vedtægter og ordensregler. Den er bemyndiget til i fornødent omfang at engagere lønnet speciel hjælp og bistand, men kan ikke uden generalforsamlingsbeslutning disponere udover foreningens formue og årsindtægt.

Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver.

 

§ 18

Bestyrelsen udarbejder ordensregler for benyttelse af veje, stier, fællesarealer og strandområdet. Det samme gælder etablering af badebro og bådeplads, hvis benyttelse er forbeholdt medlemmer og personer tilknyttet disse, efter bestyrelsens retningslinier

De anførte regler og retningslinier skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 19 

Alle hverv i foreningen er i princippet ulønnede.

Udgifter, der påføres ved varetagelse af medlemmernes interesser, kan godtgøres.

Formanden kan tildeles et beløb for brug af telefon.

Kassereren modtager fejltællingspenge, hvis størrelse fastsættes ved en generalforsamlingsbeslutning.

 

§ 20 

Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne, påser samt fordeler de øvrige bestyrelsesmedlemmers arbejde. Næstformanden eller andet bestyrelsesmedlem kan dog træde i stedet.

Sekretæren fører og opbevarer forhandlingsprotokollen over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, Han/hun underskriver referaterne tillige med dirigent og bestyrelsesmedlemmerne.

 

§ 21  

Klager over forhold på foreningens arealer henvises til næstformanden eller den pågældende udvalgsformand.

 

§ 22:

Kassereren modtager kontingentet og øvrige indtægter, der indføres i kassebogen.

Regnskabet opstilles efter 1. april så betids, at det i revideret form kan forelægges bestyrelsen og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

Regnskabet løber fra 1. april til 31. marts næste år. Kassereren holder bestyrelsen løbende underrettet om kapitalbevægelser, samt foreslår kontingentets størrelse på generalforsamlingen.

Kontant kassebeholdning bør undgås, men må ikke overstige 1.000,00.

Overskydende beløb indsættes på foreningens konto i et anerkendt pengeinstitut.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 7. Sept. 1969 med mindre ændringer juni 1977 og generelle ændringer ved urafstemning efter generalforsamlingen søndag den 17. juni 1979 i forbindelse med foreningens udvidelse, samt ændringer i § 8 stk. 2 og § 22 stk. 3, ved generalforsamlingen d. 8. juni 1980.  §6, §8 og §22 ændret ved generalforsamlingen d. 2. juni 1996. Ændringer i § 8, 10, 12, 20 og 22 d. 25. juni 2006.